พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง อรุณ พลัส เสริมทัพประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า E-Bus

พีทีที ดิจิตอล ผนึกกำลัง อรุณ พลัส
เสริมทัพประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า E-Bus
นำร่องติดตั้งระบบควบคุมและติดตามรถ รองรับการบริหารจัดการการขนส่งครบวงจร
ตอบโจทย์ความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ขับเคลื่อนต้นแบบนวัตกรรมพลังงานด้านขนส่ง
สาธารณะของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเติบโตตลาด EV สู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต

 

                    (กรุงเทพฯ : 21 มิถุนายน 2565) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง   บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด   และ   บริษัท อรุณ พลัส จำกัด   โดยมี นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด และ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถโดยสารไฟฟ้า (E-Bus) ด้วยการติดตั้ง และพัฒนาระบบ Hermes Platform   ซึ่งเป็นระบบควบคุม  และติดตามยานพาหนะแบบครบวงจร  ครอบคลุมฟังก์ชั่น   GPS Tracking   เพื่อระบุตำแหน่งพิกัด รถโดยสาร  ระยะเวลาที่รถโดยสารจะเข้าถึงสถานีจอดรับ  รวมถึงติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ  เพื่ออำนวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร  โดยจะนำร่องศึกษาการใช้งานระบบฯ กับรถโดยสารไฟฟรีให้บริการแก่พนักงานกลุ่ม ปตท. และประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่องาน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                    นายเทอดเกียรติ  พร้อมมูล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน  บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)  และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด หรือ พีทีที ดิจิตอล กล่าวว่า “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากำลังเป็นเทรนด์มาแรงทั่วโลก ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและพลังงาน รวมถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ Enterprise ของประเทศไทย ในการนำระบบบริหารจัดการการขนส่งเข้ามาใช้ทดลองสนับสนุนการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า ภายในบริเวณ EnCo ที่ดำเนินการโดย บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และก่อให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

                 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมายานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electronic Vehicles (EV) เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์  (CO2)  เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคและองค์กรต่าง ๆ   มีความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้า   รวมถึงนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งสอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 ของประเทศ             

                    นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด  กล่าวว่า  อรุณ พลัส  มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ผ่านการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยได้นำรถโดยสาร E-Bus ที่ผลิตขึ้นใหม่ในประเทศ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด เข้ามาให้บริการภายในศูนย์  EnCo  โดยได้นำระบบ  Hermes  ที่ควบคุมและติดตามยานพาหนะ  ออกแบบ และพัฒนา  โดย  พีทีที  ดิจิตอล  มีฟังก์ชั่น รองรับการบริหารจัดการ การขนส่งครบวงจร   และมีความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานระดับ   Enterprise   Standard  เข้ามาติดตั้งในรถโดยสาร E-Bus ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และร่วมขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งสาธารณะของไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจและตลาด EV ในอนาคต

             สำหรับการร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการปูทางสู่การให้บริการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนอกจากการทดสอบระบบการใช้งานเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนารถโดยสารไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ Enco ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอาคารสำนักงาน และผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่งนี้ สามารถติดตามรถและพฤติกรรมของพนักงานคนขับรถได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง อีกทั้ง ยังช่วยลดต้นทุนของการเดินรถ และใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่พนักงานและประชาชนที่มาติดต่องานจะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและช่วยลดเวลาจากการเดินทางได้มากขึ้น  โดยในอนาคต   พีทีที ดิจิตอล   และ   อรุณ พลัส   ยังมีแผนที่จะขยายการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า  E-Bus  สู่องค์กรภายนอก เพื่อขยายฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้อีกด้วย

        รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด อาทิตยา สุขาภิรมย์ โทร : 02-1402147 อีเมล : Atitaya.s@pttdigital.com


21 มิ.ย 2565 - 21 มิ.ย 2565