ปตท. ร่วมกับ พีทีที ดิจิตอล ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานการบินไทย เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

                 เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2564  คณะผู้บริหาร  และทีมงาน  บริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)  นำโดย  คุณชวาล รัตนวราหะ Chief of Transformation Officer บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม KL ชั้น 4 อาคาร  ENCO  B  กรุงเทพฯ  โดยมี  คุณนพดล  ปิ่นสุภา  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น เป็นตัวแทนต้อนรับ

             โดยในงานนี้ คุณบุญเรือง ธนาสุนทรไพศาล Customer Service & Operations Vice President บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ได้แบ่งปันองค์กรความรู้เรื่อง การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ IT เชิงกลยุทธ์ (Sourcing Strategy) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีเนื้อหาครอบคลุม เรื่องการบริหารจัดการ Software License ขององค์กร จนถึง การจัดซื้อจัดจ้าง Notebook และ PC เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง Software และ Hardware ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน

             นอกจากนี้เรื่องที่มีความสำคัญในยุคดิจิทัลอีกเรื่องหนึ่งคือการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ซึ่งในงาน คุณสมหมาย จารุดิลกกุล Infrastructure Management Services Vice President บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญขององค์กรแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งเป็นระบบสำคัญที่ทำหน้าที่ตรวจจับ และกำจัดความเสี่ยงให้กับข้อมูลสารสนเทศขององค์กรจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลให้สอดรับกับหลักกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้กำกับดูแลการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม               เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยบนพื้นฐานของกฎหมาย และความถูกต้อง

                นอกจากนี้ คุณสมหมาย และทีมงานยังแบ่งปันองค์ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้งาน   คลาวน์ (Cloud) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่นำมาใช้ยกระดับการทำงานของระบบต่าง ๆ ในองค์กร          ซึ่ง พีทีที ดิจิตอล ในฐานะผู้ให้บริการใระบบ Cloud ที่มีมาตฐานการจัดเก็บข้อมูลระดับ Enterprise standard ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก และแสดงตัวอย่างกรณีศึกษา การนำระบบ Hybrid Cloud ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ระบบไพรเวทคลาวด์สำหรับองค์กร ( Private Cloud) ที่พีทีที ดิจิตอล ให้บริการ และระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Could) มาใช้ดำเนินงาน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการ Hybrid Cloud แก่กลุ่มบริษัท ปตท. เพื่อเป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับโมเดลการทำธุรกิจของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มากที่สุด

             อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการทำงานขององค์กรอยู่ เพื่อตอบสนองการทำงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อการอยู่รอดขององค์กรในยุค Digital Transformation ที่กลุ่มบริษัท ปตท. ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกของการบริหารจัดการองค์กรโดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสนิดา ศีลสุทธิ์ ผู้จัดการส่วนกลยุทธดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การนำแนวคิด Agile Development Process เข้ามาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นรากฐานความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ให้องค์กรเป็น Digital Organization อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานยุคใหม่อย่างยั่งยืน

             หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ส่วนการตลาด บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด อาทิตยา สุขาภิรมย์ โทร : 0 2140 2147 อีเมล : Atitaya.s@pttdigital.com


15 มี.ค. 2564 - 15 มี.ค. 2564