สนพ. ศึกษาดูงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ พีทีที ดิจิตอล

              สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ศึกษาดูงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ณ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด 
 

             นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนพ. ศึกษาดูงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด โดยคุณกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับ

             การศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเรียนรู้ลักษณะงาน แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน และเพื่อสอบถามข้อมูลด้านการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวมขององค์กร เช่น โครงสร้างของหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การสร้างและการแบ่งปันข้อมูลกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงแนวทางการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเน้นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการผลิต เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติ (SCADA) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อองค์กร เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับภาคส่วนไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีคุณภาพต่อไป

             

          


09 ต.ค. 2563 - 09 ต.ค. 2563